ALGEMENE LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN van BESSELINK HENGELO

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Besselink-Hengelo, gevestigd te Hengelo(O), hierna te noemen Besselink, aangegaan.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Besselink zijn algemene voorwaarden. Bijzondere, van Besselink zijn voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Besselink is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, waarbij de wijzigingen, na mededeling aan de opdrachtgever, in werking treden.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge toezeggingen door Besselink zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
3-1 Besselink aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Besselink onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
3-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Besselink aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4 Overeenkomst
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Besselink door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
4-2 Elke met Besselink aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, website, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Besselink bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, website, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
4-4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.
4-5 De overeenkomst en offerte omvatten alleen levering, reparatie, onderhoud en installatie van die goederen en diensten die daarin zijn gespecificeerd.
4-6 De opdrachtgever verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te nemen zodat de werkzaamheden door Besselink zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan de opdrachtgever alle kosten die daaruit zijn ontstaan voor zijn rekening neemt.
4-7 Besselink aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp, noch voor ter beschikking gestelde onderdelen. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

Artikel 5 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Besselink binden hem niet, voorzover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6-1 Op alle door Besselink verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieren zijn slechts toegestaan met Besselink zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Besselink zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,00, onverminderd Besselink zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Tekeningen
7-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Besselink zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven zijn eigendom.
7-2 Als Besselink opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Besselink verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder voorwaarde dat de door Besselink te verrichten werkzaamheden overeenkomstig bovenstaande kunnen worden uitgevoerd.
7-3 Besselink zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Besselink is niet verantwoordelijk voor technische voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Besselink zijn producten en diensten.

Artikel 8 Leverantie en leveringstermijnen
8-1 Opgegeven reparatie-, installatie- en leveringstermijnen gelden bij benadering.
8-2 De reparatie-, installatie- en leveringstermijn zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Besselink zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
8-3 Indien opdrachtgever drie dagen na het verstrijken van de leveringsdatum dan wel de voltooiingsdatum, de bestelde goederen danwel het voertuig niet heeft afgehaald, kan Besselink stallingskosten in rekening brengen, overeenkomstig het plaatselijk geldende tarief. Besselink is na bovenvermelde data op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor het voertuig danwel de goederen.
8-4 Indien opdrachtgever de door Besselink ter beschikking gestelde goederen niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft Besselink het recht deze goederen 1 maand na de terbeschikkingstelling te doen verkopen. Hierbij wordt de opbrengst, onder aftrek van gemaakte kosten, met opdrachtgever verrekend.

Artikel 9 Prijzen
9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhoging ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
9-2 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
9-3 In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bevestigd):

 • Grond-, hei-, hak-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook;
 • Extra hulp voor het verplaatsen van delen, die niet door Besselink zelf te behandelen zijn, alsmede eventueel benodigde hijswerktuigen, etc.;
 • Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op het werk aanwezige zaken;
 • Extra kosten voor afvoer van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10-1 Besselink is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven:
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten danwel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

10-2 Besselink is slechts aansprakelijk voorzover zijn verzekering dit dekt danwel tot maximaalde factuurwaarde, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/ofderden, voorzover ontstaan door grove schuld van Besselink of van hen, die door hen te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
10-3 Besselink zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 11 Verplichtingen van de opdrachtgever
11-1 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
11-2 Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Besselink voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11-3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Besselink zijn werkzaamheden direct en ongestoord kan verrichten. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat de door de ARBO-wetvereiste voorzieningen voor het personeel van Besselink aanwezig zijn.

Artikel 12 Materialen
12-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverden verwerkt.
12-2 Goederen die Besselink tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

Artikel 13 Risico bij reparatie
Bij Besselink in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door Besselink niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat hij terzake van schade aan of verlies van de goederen van zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

Artikel 14 Aanbetaling
Besselink is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen.. Indien door wanprestatie van Besselink de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 15 Annuleren
15-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Besselink reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Besselink als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Besselink te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Besselink zich alle rechten voor om nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
15-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Besselink schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 16 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt Besselink om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 17 Vervoer/levering
17-1 De verpakking/verzending geschiedt op de wijze als door Besselink aangegeven en voor rekening van de opdrachtgever. Wenst een opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Bij niet in ontvangstname van bestelde/geleverde goederen is opdrachtgever verplicht alle hieruit voor Besselink voortvloeiende kosten te vergoeden.
17-2 Noodzakelijke (door Besselink te bepalen) emballage wordt tegen kostprijs doorberekend en niet teruggenomen.
17-3 Als plaats van levering geldt het magazijn van Besselink, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 18 Overmacht
18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Besselink of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Besselink, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Besselink dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die eenwijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Besselink overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
18-2 Besselink is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordelingom of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 19 Reclame
19-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Besselink terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van de (op)levering Besselink wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd op opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
19-2 Besselink dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
19-3 Mochten partijen niet tot overeenkomst kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
19-4 Indien de reclame naar het oordeel van Besselink c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Besselink een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Besselink is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 20 Zicht- en retourzendingen
20-1 Zichtzendingen (in opdracht van de opdrachtgever), welke niet binnen 14 dagen aan ons geretourneerd zijn, worden geacht door opdrachtgever gekocht te zijn en worden na deze termijn niet meer door ons retour genomen.
20-2 Goederen kunnen uitsluitend binnen 14 dagen na aflevering en slechts na onze voorafgaande toestemming retour gedaan worden. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden, terwijl de originele verpakking en de goederen met toebehoren, zich in nieuwstaat moeten bevinden.

Artikel 21 Garantie
21-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Besselink aan de opdrachtgever garantie voor materiaal-en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Besselink zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Besselink na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die Besselink niet zelf vervaardigt, verleent Besselink nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven.
21-2 Goederen welke voor garantie vervangen zijn worden eigendom van Besselink. Demontage en/ofmontage van deze delen komt voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient Besselink te allen tijde de gelegenheid te geven een eventueel gebrek of zwak punt te herstellen.
21-3 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Besselink (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
21-4 Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
21-5 Aanspraak op garantie vervalt indien derden zonder voorkennis en toestemming van Besselink werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Besselink verrichte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan.

Artikel 22 Retentierecht
Wanneer Besselink goederen van opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten, die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud
23-1 Zolang Besselink geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Besselink.
23-2 Besselink heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding
24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Besselink ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
24-2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Besselink eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door eenderde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Besselink op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.
24-3 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindings-verklaring tot Besselink richt, zal hij te allen tijde eerst Besselink schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen, alsnog zijn verplichtingen na te komen danwel de duidelijk omschreven tekortkomingen te herstellen.

Artikel 25 Betaling
25-1 Betaling dient contant te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25-2 Bij grotere objecten of bij aanneming van het werk geldt (tenzij schriftelijk anders overeengekomen):

 • 50% van de overeengekomen prijs bij aanvoering van de materialen op het werk danwel bij
  aanvang van de werkzaamheden;
 • 40% van de overeengekomen prijs bij oplevering;
 • 10% van de overeengekomen prijs binnen 1 maand na factuurdatum.

25-3 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
25-4 Besselink is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijndoor hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25-5 Besselink is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en de rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen,waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Besselink zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buiten-gerechtelijke kosten.

Artikel 26 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Besselink, indien deze dat wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.